תנאי השירות - JUSIC

תנאי שירות למצטרפים מתאריך 14.04.2022

בהצטרפותך לשירות הנך מאשר את תנאי השירות שלהלן כפי שיהיו מעת לעת.
שירות JUSIC, הינו שירות מוסיקה המאפשר לך להאזין למוסיקה ללא הגבלה מתוך מאגר השירים המתעדכן מעת לעת ("השירות").
ההצטרפות לשירות פרימיום כרוכה בתשלום חודשי קבוע בסך 19.90 ₪ (כולל מע"מ). אם הצטרפת לשירות במסגרת מבצע מיוחד, יחולו תנאי המבצע כפי שנמסרו לך בעת ההצטרפות.
לומדעת רשאית לפנות, לפי שיקול דעתה, למנויים שבעת שהצטרפו לשירות קיבלו הטבה לתקופה מסוימת במסגרתה לא חויבו בתשלום חודשי קבוע עבור השירות, בסמוך לפני סיום תקופת ההטבה ו/או בכל עת לאחר מכן, בהצעה למתן השירות על פי תעריפים שונים ("ההצעה"). במקרה של הסכמת מנויים אלה להצעה, יסופק השירות בהתאם לתעריפים שבהצעה. במקרה של אי הסכמה להצעה או בהעדר אישור של מנויים אלה להצעה, יופסק השירות במועד סיום תקופת ההטבה או במועד הנקוב בהצעה.
אם קיבלת את הטבה של שירות JUSIC, בדרך כלשהי, דע לך כי הטבה זו אינה מבטלת מנוי קיים לשירות JUSIC ואת החיוב בגינו וככל שברצונך לבטל את שירות JUSIC הקיים ואת החיוב בגינו עליך לעשות זאת באופן פרטני.
השירות מיועד למנויי לומדעת (למעט לקוחות prepaid ולקוחות החסומים לגלישה דרך המכשיר). השירות ניתן באמצעות אתר האינטרנט ("אתר JUSIC") וכן ככל שברשותך מכשיר תומך בעל מערכות הפעלה או אנדרואיד (להלן:"המכשיר"). עם זאת, לומדעת איננה מתחייבת כי כלל המכשירים בעלי מערכות ההפעלה הנ"ל תומכים באופן מלא בשירות. לבירור בנושא מכשירים תומכים יש לפנות למוקד שירות לקוחות.
השימוש בשירות מותנה בתמיכת המכשיר בו הינך משתמש מעת לעת. כמו כן, ייתכן ששימוש בשירות במכשירים שונים יתומחר/ ייתמך באופן שונה. בירור אם השירות נתמך/ אינו נתמך במכשירך ו/או בירור בנוגע לאופן התמיכה ו/או בקשה לביטול השירות כתוצאה מכך, הינם באחריותך. במקרה בו לא בוטל שירות, מכל סיבה שהיא, יבוצע חיוב בגינו גם במקרה בו בפועל לא נעשה שימוש, לרבות בשל אי תמיכתו של המכשיר בשירות. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של לומדעת לבטל את השירות אם אינו נתמך במכשירך.
לתשומת ליבך, השירות ניתן לרכישה גם באמצעות אמצעי תשלום של כרטיס אשראי. על מנת למנוע כפל חיוב, באחריותך לוודא שאינך מנוי לשירות גם באמצעי תשלום של כרטיס אשראי.
ביטול שירות:
לא ניתן לבטל רק חלק מהשירות / החבילה.
ביטול שירות על ידי לקוח פרטי שהינו "צרכן" כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "החוק").
ביטול השירות עד 14 יום ממועד ההצטרפות- יתאפשר כאשר הלקוח יחויב בתשלום בגין השירות לפי חלק יחסי עד מועד הביטול וכן בתשלום עבור שימוש באותו שירות משירותי החבילה / השירות אם קיים ו/או כל תשלום אחר בגין אותו שירות עד למועד הביטול.
ביטול לאחר חלוף 14 יום ממועד ההצטרפות- יתאפשר מעת לעת בכפוף לתשלום בגין החבילה לפי חלק יחסי עד מועד הביטול וכן בתשלום עבור שימוש באותו שירות מהשירותים שבחבילה אם קיים ו/או כל תשלום אחר עבור אותו שירות עד מועד הביטול.
על אף האמור, בביטול שירות תוך 14 יום או לאחר 14 יום, במסגרתו ניתנה ללקוח כמות יחידות בתשלום חודשי קבוע (כגון:דקות/SMS/MMS/ גלישה), ובוצע שימוש ביחידות הכלולות או בחלק מהן, יחויב הלקוח בתשלום חודשי מלא בגין השירות.
ביטול שירות על ידי צרכן כאמור לעיל יתאפשר באחד מהאמצעים הבאים ולאחר מסירת מספר תעודת זהות.
– בדואר רשום: לומדעת טכנולוגיות בע"מ, ת.ד. 23137 ירושלים
– info@jusic.co
לתשומת ליבך, על אף האמור, במקרה בו בקשת הביטול תימסר בעל פה (באמצעות פנייה טלפונית או במרכז שירות) וכן סוכם עימך על ביטול שירות/ים באופן זה בלבד באמצעות פרט מזהה אחר, ייעשה הביטול באמצעות אותו פרט מזהה. יובהר כי אין בביטול השירות כדי לגרוע מכל זכות של חברת לומדעת על פי תנאי ההתקשרות עם הלקוח ו/או על פי כל דין.
באם לא צוין מועד אחר בהודעת הביטול, ביטול השירות על פי הודעה שנמסרה בעל פה ייכנס לתוקף תוך 3 ימי עסקים ממועד מסירת הודעת הביטול, באם לא צוין אחרת בהודעה. ביטול הודעה שנמסרה בכתב- תוך יום עבודה אחד, באם לא צוין אחרת בהודעה.
על אף האמור, במקרה של משלוח הודעת ביטול באמצעות דואר רשום, ייכנס הביטול לתוקף תוך 6 ימי עסקים.
לכל לקוח אחר- ביטול שירות ייעשה על פי נוהלי לומדעת, כפי שיהיו מעת לעת. למידע על נוהלי לומדעת ניתן לפנות באחד מהאמצעים הנ"ל.

שים לב! עם הפסקת המנוי, מכל סיבה שהיא, לא ניתן יהיה להאזין לשירים שבחרת, הן באתר JUSIC והן במכשיר.
ידוע ללקוח והוא מסכים ומאשר קבלת הודעות ומידע שיווקי הכוללים הצעות ופרסומות שיווקיות ו/או מסחריות שונות מלומדעת ו/או מטעם ספקיה, מעת לעת, בכל אמצעי תקשורת, לרבות למכשיר, למייל, לחשבונית וכיוצ"ב, והכל בכפוף לכל דין.
כמו כן, בעצם הצטרפותו לשירות, הלקוח מאשר-
1)קבלת הודעות שירותיות בדבר השירות בכל אמצעי התקשורת.
2)קבלת פרסומים ע"י לומדעת ו/או מי מטעמה (לרבות, באמצעות התראות, צלילים ותגי צלמיות) הנשלחים במסגרת אפליקציית השירות, בה אישר הלקוח קבלת עדכוני PUSH (אישור פרטני או כחלק מהגדרות המכשיר של הלקוח). במידה וברצון הלקוח לבטל קבלת פרסומים כאמור, ביכולתו לעשות כן באמצעות הגדרות האפליקציה או בהגדרות המכשיר.
לידיעת הלקוח, אי הסכמה לקבלת מידע שיווקי איננה חלה על פרסומים והודעות שירותיות כאמור.
לומדעת רשאית לשלוח ללקוח, במסגרת האזנה לתכנים ספציפיים בשירות, הודעות סמס, המעדכנות את הלקוח בדבר פעילות המתקיימת והקשורה לאותם תכנים ספציפיים
שים לב – מספר השירים, אשר באפשרותך להוריד למכשירך באזור ה- Offline תלוי בנפח זיכרון מכשירך ו/או של מכשירך, בהתאם לסוג המכשיר. גם אם קבצי השירים לא ירדו למכשירך עקב זיכרון מלא (של זיכרון המכשיר ו/או , לפי העניין), השירים יעמדו לרשותך להאזנה באתר JUSIC.
האזנה לשירים מהמכשיר:
בהשמעה ראשונה של חלק מהשירים במכשיר יהיה עליך להמתין מספר שניות לפני שתתאפשר לך האזנה לשיר וזאת עד להשלמת תהליך הורדת/טעינת השיר. תופעה דומה תיתכן גם בהחלפת מכשיר, החלפת כרטיס זיכרון חיצוני או תיקונם.
האזנה לשירים מהמכשיר באזור ללא קליטה:
כאשר אתה נמצא באזור ללא קליטה תוכל להמשיך להאזין למוסיקה השמורה בזיכרון מכשירך(אזור ה- Offline), בהתאם לסוג המכשיר, ללא הגבלה .
שים לב, לא ניתן להאזין לשירים שאינם נמצאים באזור ה Offline (אינם נמצאים בזיכרון ו/או ב של מכשירך), באיזורים ללא קליטה.
ההאזנה לשירים באזור ללא קליטה מאיזור ה- offline מוגבלת לימים ספורים מהחיבור האחרון לשירות מאזור עם קליטה. לאחר מספר ימים בהם לא יתבצע חיבור לשירות (עקב העדר קליטה או סיבות אחרות), יינעלו השירים שבמכשיר ולא ניתן יהיה להאזין להם. מהרגע שהשירות יופעל באזור עם קליטה, וכל עוד אתה מנוי לשירות, תוכל להאזין לשירים.
פרטי ה"פרופיל שלי":
הנך מתחייב, כי הפרטים שהוזנו על ידך בפרופיל שלך נכונים ומדויקים וכי, שאינך מתחזה לבן אדם ו/או לכל גורם אחר מלבדך. חל איסור מוחלט להזין פרטים בדויים, שקריים, מסולפים וכיוצ"ב או פרטים שיש בהם כדי לפגוע בזכויות צדדי ג' מכל סוג. באפשרותך לעלות בפרטי הפרופיל שלך קבצים, לרבות תמונות ואיורים ("התמונות"). הנך מתחייב, כי אין כל מניעה חוקית או חוזית או כל מניעה אחרת לפרסום התמונות. כמו כן, הנך מתחייב לא לפרסם תמונות שיש בהן כדי לפגוע בזכויות צדדי ג', לרבות זכויות קניין רוחני ו/או שיש בהן כדי לפגוע ברגשות הציבור ובין היתר, תמונות המכילות אלמנטים אלימים, תמונות בעלות אופי מיני בוטה וכיוצ"ב.
מובהר, כי לומדעת רשאית, בין היתר, להסיר לאלתר את פרטי פרופיל שלך, כולם או חלקם, אם תסבור כי הפרטים שהזנת ו/או התמונות שהעלית נוגדים את תנאי השירות.
זכויות יוצרים:
לומדעת שומרת על זכויות היוצרים והמבצעים בתכנים הכלולים בשירות.
לומדעת שומרת לעצמה את הזכות להסיר, ללא הודעה מראש ומבלי מתן פירוט כלשהו, תכנים ו/או שירים מהשירות עקב סיום הסכמי רישיון בין בעלי זכויות ו/או נציגיהם לבין לומדעת ועד לחתימה על הסכמים מחודשים, ככל שתהיה, או עד חידוש הסדרי הזכויות ו/או הרישיון ו/או עד בכלל. במקרה כאמור, לא תוכל להאזין לתכנים/שירים, הן באתר JUSIC והן במכשירך. הודעה על הסרת שירים מ"המוסיקה שלי" תופיע עם הפעלת השירות והשירים המדוברים יוסרו מ"המוסיקה שלי" ומאזור הקטלוג בשירות.
התכנים הכלולים בשירות מוגנים בזכויות יוצרים ובזכויות קניין רוחני אחרות, של לומדעת או של בעלי זכויות ו/או מורשים מטעמם שהעניקו ללומדעת הרשאות מתאימות לשימוש בתכנים. אסור להפיץ, לשנות, לערוך, להעתיק, להשכיר, לבצע בפומבי, באופן זמני או קבוע את התכנים או חלקם. השימוש בשירות ובתכני השירות מוגבל לשימוש אישי ופרטי בלבד של המנוי לשירות ואינו ניתן להעברה. כל שימוש מסחרי ו/או אחר בשירות ו/או בתכנים מהשירות ו/או שימוש שיש בו כדי לפגוע בזכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני אחרות אסור.
סימני המסחר "לומדעת" ו- "JUSIC" הם קניינה הבלעדי של לומדעת.
כל הסימנים האחרים שבאתר הם סימני מסחר / קניינים של לומדעת ו/או בעליהם, לפי העניין.
כל זכויות הבעלות לרבות זכויות הקניין הרוחני, באתר JUSIC ובשירות, לרבות בעיצוב היישומים שבעזרתם מתבצע השימוש, וכן בכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, וטקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, הינן רכושם הבלעדי של לומדעת ו/או של צדדים שלישיים, ויוותרו בבעלותם המלאה בכל עת.
למעט לשימושך הפרטי, אינך רשאי להעתיק, להעביר, להפיץ או לאחסן תוכנו של האתר, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, ללא הסכמת לומדעת מראש ובכתב. הסכם זה מעניק לך אך ורק הרשאה להשתמש באתר JUSIC ובשירות.
הפרת הוראות תנאי השירות:
כל שימוש באתר ו/או בשירות ו/או בתכנים שבאתר, שאינו מותר במפורש על פי תנאים אלו, אסור. אינך רשאי להשתמש באתר, בשירות, בתכני האתר לכל מטרה בלתי חוקית ו/או באופן בלתי חוקי.
הנך אחראי לכל נזק ישיר, או עקיף, אשר ייגרם ללומדעת, ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת הוראות תנאי השירות, כולן או חלקן, לרבות נזקים שיגרמו כתוצאה משימוש ביישומים ו/או בתכנים שבאתר בדרך שאינה מותרת על פי תנאי שירות אלו או על פי כל דין. הנך מתחייב לשפות את לומדעת בגין כל חיוב או תשלום שלומדעת תיאלץ לשלמו עקב נזקים כאמור, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין.
לומדעת רשאית לסרב להעניק לך גישה לאתר ולשירות או לחלקים מהם, לרבות למאגר הנתונים לשימוש אישי, וכן להסיר את פרטיך מהפרופיל שלך ולהפסיק את הרשאה שניתנה לך להשתמש בשירות או בכל חלק ממנו, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת ולא תהיה לך כל טענה כנגדה.
כללי:
במסגרת השירות וכחלק ממנו, לומדעת רשאית ליידע אותך מעת לעת בדבר הסרה/הוספה של תכנים בשירות בהודעה שתשלח למכשיר ו/או באמצעים אחרים.
לומדעת רשאית לחשוף כל מידע אישי אודותיך, ללא קבלת אישורך וללא מתן הודעה מוקדמת, לצורך ציות לדרישות הדין ו/או לצורך הליך משפטי ו/או על פי הוראת רשות מוסמכת ו/או החלטת בית משפט ו/או לצורך הגנה על זכויות לומדעת ו/או מי במקומה ו/או מטעמה ו/או זכויות צדדים שלישיים ו/או זכויות בעל זכויות בתכנים מתכני האתר ו/או נציגי בעל זכויות כאמור ו/או לצורך אכיפת תנאי השימוש וזאת, ללא צורך בנקיטת הליכים משפטיים ומבלי שהדבר יהווה הפרה של זכויותיך.
כדי לשפר את רמת השירות ואיכותו, הנך מסכים, כי לומדעת תבצע שימוש בפרטים ובנתונים שנמסרו על-ידך לצרכים סטטיסטיים ובאופן שלא יזהה אותך פרטנית. לתשומת לבך, אם בחרת לפרסם את אזור המוסיקה שלך, הנך מתיר ללומדעת לבצע שימוש בדפוסי השימוש שלך בשירות במסגרת "משתמשים מובילים" ו"משתמשים דומים".
לומדעת עשויה לספק, במסגרת אתר JUSIC, קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים שהם. קישורים אלו עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעת לומדעת. אין ולא תהיה ללומדעת שום אחריות בהתייחס לזמינות הקישורים, לתכנים ולתוכן הקישורים, לתוצאת השימוש בהם או להסתמכות הגולש עליהם.
ניתן להשתמש בשירות במכשיר אישי אחד. לא יתאפשר שימוש ביישום ממספר מכשירים במקביל.
הנך מצהיר בזאת, כי אתה מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה נגד לומדעת ו/או מי מטעמה, מכל סיבה שהיא בגין העדר אפשרות שימוש ביישום ו/או באתר ו/או בשירות ו/או במכשיר לצורך השירות ו/או במסגרתו באופן מלא או חלקי. לומדעת וכל הבאים מטעמה אינם מתחייבים, כי השירות, לרבות פעילות השירות באמצעות המכשיר יהיו רציפים או חפים מטעויות.
השימוש בשירות הינו באחריותך הבלעדית. ידוע לך, כי השירות נסמך על תוכנות מחשב שאינן בבעלות לומדעת. לומדעת ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים, כי השירות יהיה רציף או יקוים ללא תקלות, שגיאות או טעויות ולא יהיו לך כל טענות או תביעות כתוצאה מכך כלפי לומדעת ו/או מי מטעמה.
לומדעת לא תישא באחריות לכל נזק (לרבות נזק בגוף), הפסד, אובדן, אי נוחות, הוצאה ותוצאות ישירות או עקיפות אחרות שיגרמו לך או לרכושך או לצד שלישי, הקשורים במישרין או בעקיפין עם השירות, לרבות עקב טעות, שיבוש, איחור, תקלה או כל עניין אחר הקשור ברשת הרט"ן ו/או במערכות השירות. מבלי לגרוע מכלליות האמור, השירות כפוף לזמינות ולתקינות רשת הרט"ן של חברות הסלולאר ומערכות השירות.
כל הזכויות בשירות ו/או בתוכנות ו/או במערכות בקשר עם השירות הינן בבעלות לומדעת ו/או מי מטעמה.
בכל מקרה בו אישרת, במהלך הרישום לשירות ו/או כניסה לאתר השירות, את האופציה של "זכור אותי", יותקן באופן אוטומאטי cookie במכשירך, התקף לתקופה של עד שנה, אשר ישמור במהלך התקופה האמורה באופן מוצפן את שם המשתמש והסיסמה שלך ויאפשר לך, ככל שלא נמחק עקב פעולה שלך ו/או תקלה ו/או מסיבה אחרת שהיא, בכל פעם שתתחבר לאתר JUSIC, להתחבר ולעשות שימוש בשירות, כל עוד הנך מנוי לשירות, ללא צורך בפירוט שם משתמש וסיסמא.
בנוסף, בעת הפעלת אפליקציית השירות באמצעות הרשת הסלולארית, יותקן Cookie (עוגיה) באופן אוטומטי במכשירך. ה-Cookie מאפשר לך, להשתמש בשירות גם באמצעות ה-WIFI. ה-Cookie תקף לשלושים ימים, כאשר בסיומם ועם כניסתך לשירות לאחר מכן, באמצעות הרשת הסלולארית, יותקן ה-Cookie פעם נוספת. באפשרותך להסיר את ה-Cookie דרך הגדרות היישומים במכשירך, אולם במהלך הפעלת האפליקציה כמפורט מעלה ברשת הסלולארית, יותקן ה-Cookie מחדש.
נוהל הודעה והסרה:
אם הנך סבור, כי תכנים שפורסמו ב JUSIC הם פוגעניים ו/או מפרים את זכויותיו ו/או זכויות צדדי ג', לרבות זכויות קניין רוחני, עליך לפנות באופן מיידי ללומדעת באמצעות מייל info@jusic.co ולציין את הפרטים הבאים: מהות הפגיעה/ ההפרה, לינק (קישורית) לעמוד הרלבנטי באתר ודרכי יצירת קשר עימך. לומדעת תערוך בדיקה של הנושא ותיצור עמך קשר ככל שיידרש מידע נוסף.
עדכון תנאים ותעריפים:
לומדעת רשאית לעדכן את תנאי השירות ותעריפיו וכן להפסיק את מתן השירות בכל עת, לפי שיקול דעתה.
לקבלת מידע ופרטים נוספים ניתן לפנות למוקד info@jusic.co ולאתר האינטרנט של ג'וזיק בכתובת www.jusic.co . לפניות שירות בכל הנושאים, לרבות תקלות וביטול השירות ניתן לפנות במייל info@jusic.co
תנאי השירות ניתנים להדפסה.
"חברת לומדעת טכנולוגיות בע"מ מספר ח.פ. 514930460"

אפיון עיצוב ובניה: סטודיו ברפלד

דילוג לתוכן